Musica Dois tigres
两只老虎
liǎng zhī lǎo hǔ
dois tigres


两只老虎
liǎng zhī lǎo hǔ
dois tigres

跑得快
pǎo de kuài
correm rapido

跑得快
pǎo de kuài
correm rapido

一只没有眼睛
yī zhī méi yǒu yǎn jīng
um não tem olho

一只没有尾巴
yī zhī méi yǒu wěi bā
um não tem rabo

真奇怪
zhēn qí guài
muito estranho

真奇怪
zhēn qí guài 
muito estranho

Nenhum comentário: