Musica 大象

Musica infantil tradicional:


 

大象 大象 你的鼻子怎么那么长 妈妈说鼻子长才会漂亮 大象 大象 你的鼻子怎么那么长 妈妈说鼻子长才会漂亮

 dà xiàng dà xiàng nǐ de bí zǐ zěn mo nà mo cháng mā mā shuō bí zǐ cháng cái huì piāo liàng dà xiàng dà xiàng nǐ de bí zǐ zěn mo nà mo cháng mā mā shuō bí zǐ cháng cái huì piāo liàng

Nenhum comentário: